Řidičské průkazy pro cizince: Je to šikana občanů EU? | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

Řidičské průkazy pro cizince: Je to šikana občanů EU?

Řidičské průkazy pro cizince

Pokud jste občanem EU z jiné členské země a chcete v České republice absolvovat autoškolu, musíte prokázat svůj vztah k naší zemi. Jenže někdy to nestačí

(více v čísle 25/14)

Abyste mohli získat české řidičské oprávnění, vůbec nemusíte být rodilými Čechy. Jenže se musíte smířit s procedurou, která nemusí být každému milá.

Ozvala se nám slovenská žadatelka o český řidičský průkaz. Žije a pracuje v Česku, přesto narazila. Svůj příběh nám ale svěřila pod podmínkou, že neuvedeme ani její iniciály. Přece jen by zde chtěla žít dál bez potíží s úřady. Čeští úředníci si totiž podmínky někdy vykládají až příliš zúženě a skoro nedůstojně.

Žití nic neznamená

„S výcvikem v české autoškole jsem byla velmi spokojena, ale po jejím absolvování narazila na pražském magistrátu,“ vzpomíná žena. „Odmítli mi vydat řidičský průkaz, protože jsem nedoložila osobní vazby. Konkrétně jsme s manželem nedokázali, že žijeme spolu,“ zlobí se.

Neuspěla, přestože předložila potvrzení o přechodném pobytu, potvrzení od zaměstnavatele, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, evidenční listy důchodového pojištění, oddací list a podnikající manžel donesl výpis z obchodního registru.

Nepomohlo nic. A protože zkušenost s touto šikanou pro začínající řidičku byla nepříjemná, raději si během dovolené na Slovensku udělala a zaplatila znovu celý kurz. Tím pádem získá průkaz platný po celé Unii, s čímž paradoxně neměla problém, ačkoli tam nemá „obvyklé bydliště“, které se vyžaduje.

„Podmínkou pro udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu je prokázání obvyklého bydliště na území České republiky,“ potvrzuje Petra Hrubá z Magistrátu hlavního města Prahy s tím, že žádosti o řidičské oprávnění jsou individuálně posuzovány, jednotlivé důkazy vyhodnocovány a v případě pochybností prověřovány.

Pokud šetření nepotvrdí žadatelem uváděné skutečnosti, postupují „tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti“. A v rámci toho mohou požadovat další důkazy, které by potvrdily plnění obvyklého bydliště na území ČR. Nejde přitom o malé počty žadatelů.

Ačkoliv si magistrát nevede statistiku, velice hrubým odhadem požádá ročně v Praze o vydání řidičského průkazu zhruba pět tisíc cizinců!

Zúžený výklad

„Potíž je v tom, že Magistrát hlavního města Prahy si bez opory v zákoně vykládá pojem „osobní vazby“ zužujícím způsobem tak, že se jedná o osobní vazby k jiné fyzické osobě zde žijící,“ říká Ondřej Horázný, právník a předseda Asociace autoškol ČR.

Podle zákona jde zejména o prokázání „obvyklého bydliště“ z důvodů osobní vazby žadatele o řidičské oprávnění v České republice. Osobní vazby jsou demonstrativně, nikoli taxativně, vyjmenovány v zákoně. Podle zkušeností se v praxi vždy vyžaduje, aby občan členského státu EU byl registrován na cizinecké policii a měl potvrzení o přechodném pobytu. Bez toho technicky nelze řidičské oprávnění udělit, což se dá pochopit. Pokud má žadatel trvalý pobyt v ČR, nic dalšího se neprověřuje. Jinak stačí, když cizinec v ČR s někým žije ve společné domácnosti. Může to být druh, družka, přítel a podobně. „Konkrétní vztah se nezkoumá. Potom není podstatné, zda v ČR pracuje,“ říká Horázný. Doplňuje, že jestliže zde má cizinec nějaké příbuzné, nemusí s nimi rozhodně žít ve společné domácnosti. „Dalším případem je, že tu někdo žije třeba sám a buď vlastní byt, či dům, nebo jej má pronajatý. To je také zcela plnohodnotná osobní vazba, jenže nikoli k osobě, ale místu, kde bydlí, popřípadě pracuje,“ přibližuje Horázný. Upozorňuje na fakt, že cizinec ani nemá žádnou povinnost pracovat, protože to bylo zrušeno po roce 1989. Nezkoumá se ani druh obživy.

Volná ruka

Úředníci se sice musejí držet zákona 361/2000 Sb. a Směrnice č. 2006/126/ ES, ale jinak dostávají prakticky volnou ruku v tom, co po žadateli chtít. „Nelze přesně vymezit, jaké dokumenty cizinec předkládá při podání žádosti o udělení řidičského oprávnění, vzhledem k tomu, že může využít kteréhokoliv taxativně vyjmenovaného dokumentu ve výše uvedeném paragrafu,“ potvrzuje Dalibor Mozdřeň, vedoucí odboru dopravně-správních činností Magistrátu města Ostravy. Praxe se liší i regionálně. Ostravský úřad eviduje převážně cizince, kteří v Česku bydlí kvůli zaměstnání. Takže při podání žádosti o udělení řidičského oprávnění dokládají pracovní smlouvu a smlouvu o pobytu na určité adrese.

Magistráty blíže neupřesňují ani nepředepisují, jaké doklady má žadatel doložit. Obvykle prý dokládají kupní smlouvy k nemovitosti, výpisy z živnostenského rejstříku, oddací listy, potvrzení ze škol o návštěvě jejich dětí, zdravotní pojištění, daňové doklady a podobně. V Karlových Varech zase posuzují vše individuálně. „Postupujeme na základě dokladů a podkladů, které žadatel může předložit. Neexistuje tedy nějaká jediná předepsaná listina, kterou by se dokládaly osobní vazby,“ říká Jan Kopál z karlovarského magistrátu. Dodává, že důkazní břemeno je na žadateli.

S nejednotností příliš nenadělá ani ministerstvo dopravy. „Oprávnění vydávat řidičské průkazy mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Ty jsou správním orgánem, který se seznámí s podklady, posoudí je a v příslušné věci vykoná rozhodnutí,“ říká Martin Novák z resortu. Zároveň připouští, že v případě potřeby mají úřady vždy pravomoc vyžádat si doplňující podklady. „Samozřejmě vše musí být bráno s rozvahou, ostatně úředník musí postupovat v rámci zásad dobré správy,“ končí Novák.

Prověřujeme i doma

Pokud se úředníkům předložené podklady nelíbí, neváhají si je ověřovat. „V případě podezření na předložení neplatných nebo smyšlených písemných materiálů to správní orgán šetří,“ potvrzuje Dalibor Mozdřeň z ostravského magistrátu. Jan Kopal z Karlových Varů doplňuje, že pokud žadatel v ČR nežije a nemá zde osobní vazby, pak má samozřejmě vážný problém doložit něco hmatatelného, co by svědčilo v jeho prospěch. „Všechny dokumenty musí být předloženy v originálu nebo úředně ověřeny kopií. Pokud se jedná o manžele a v nájemní smlouvě je uveden pouze jeden z nich, vyžadujeme čestné prohlášení, že spolu žijí v pronajatém bytě,“ vypočítává penzum požadovaných dokumentů Jiří Marek, vedoucí Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně.

Soňa Haluzová z brněnského magistrátu pak doporučuje konzultovat podklady ještě před absolvováním autoškoly. Doklad o odborné způsobilosti totiž platí jen půl roku. Jako častou chybu uvádí, že někteří žadatelé ze států Evropské unie nejsou v době absolvování autoškoly přihlášeni k pobytu v České republice. K datu skončení půlroční platnosti dokladu o absolvování autoškoly tedy nejsou schopni doložit zákonem požadované obvyklé bydliště na našem území v délce aspoň 185 dnů v kalendářním roce. Dostávají se do situace, kdy jim řidičské oprávnění nemůže být uděleno. „Praxe v Brně je taková, že přepážkové pracovnice poskytují potřebné informace tak, aby žadatel mohl svoji záležitost zdárně vyřídit v den podání žádosti,“ končí.

Další podrobnosti najdete v tištěném vydání SM, č. 25/2014.

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
25 / 2014 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851