Co znamená modrý pruh v Pohořelicích: Modrobílá stuha kilometry dlouhá | SvetMotoru.cz
Svět Motorů
Vstup pro předplatitele
Zapomněli jste heslo?

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

30. 5. 2018

Co znamená modrý pruh v Pohořelicích: Modrobílá stuha kilometry dlouhá

Co znamená modrý pruh v Pohořelicích?

Fotogalerie

4 fotografie

Experimenty s barvením vozovek, zaklínající se zvýšením bezpečnosti dopravy, se nevyhýbají ani Česku. Ne vždy jim ale běžný řidič rozumí, třeba jako v Pohořelicích u Brna.

(více v čísle 19/18)

Na průtahu silnice II/416 městečkem Pohořelice ve směru na Znojmo je namísto běžné bílé středové čáry půlmetrový modrý pás, lemovaný z obou stran standardními bílými nepřerušovanými pruhy. „Co to vlastně znamená? Jak se mám jako řidič při spatření takového obrázku na silnici chovat?“ ptá se nás čtenář Jiří Maleček. Různá barevná zvýraznění na silnicích v délkách maximálně několika metrů, například před složitými křižovatkami, frekventovanými přechody nebo v místech častého vzniku námrazy na mostech, jsme rozebírali již v roce 2015 v čísle 10, ale co znamená stovky metrů dlouhá modrá struha přes město? Co to je? Vodorovné dopravní značení, které má na šíři tři čtvrtě metru – dvakrát 12,5 centimetru u vymezujících bílých souvislých čar a půl metru široký modrý pás mezi nimi – nacházíme na silně frekventovaném průtahu Pohořelicemi v ulicích Brněnské a Lidické. Oporu ale nemá v prováděcí vyhlášce ani v technických podmínkách.

Co to tedy je?

„Vůbec nevím, co by to mohlo znamenat,“ tápe předseda Asociace autoškol Ondřej Horázný, který má jinak o všech schválených silničních novinkách dokonalý přehled. Zkoušíme tedy Ministerstvo dopravy. Tam nás tiskový mluvčí Zdeněk Neusar odkazuje na místní a krajskou samosprávu.

Odpovědi se dobíráme až na dopravním úřadě v Pohořelicích. „Jedná se o zkušební úsek navržený projektantem v rámci snahy o větší bezpečnost provozu v obci,“ vysvětluje Miroslav Šár, vedoucí odboru dopravy na tamní radnici. Prý je to běžné na Západě, například v Německu či Nizozemsku. „Tento prvek vytváří optický středový ostrůvek a zároveň prostor pro oddělení dvou protisměrných pruhů,“ dodává úředník. Nám se to ovšem jeví jako jasný experiment na řidičích!

Jak řídit v Pohořelicích?

Vzhledem k tomu, že se nejedná o dvojitou čáru plnou (ta má osovou vzdálenost mezi čárami 25 cm, zatímco jen samotný modrý pás v Pohořelicích šíři půl metru), lze přes zvýrazněný střed silnice přejíždět za stejných podmínek jako přes normální středovou plnou čáru. Tedy můžete objíždět, ale nikoli předjíždět. Potvrzuje to i Horázný: „Na modrém pruhu není co respektovat, když to není vodorovná dopravní značka upravená vyhláškou. Musí se ovšem respektovat plná čára.“ (Více v textu Co říká zákon?)

Na svatého Dindy

Jak dlouho ještě bude onen osm let trvající bezpečnostní experiment se zkušebním úsekem v Pohořelicích běžet? Jaké jsou jeho výsledky? Probíhá ještě vůbec? A pokud ne, kdy bude modré zmatení ze silnice odstraněno? To Šár netuší. Tvrdí jen, že se doprava ve městě zklidnila, ale nedokáže to podložit konkrétními čísly.

Na dopravním inspektorátu v Břeclavi, kam v době instalace modrého pásu Pohořelice spadaly, i na Brně-venkov, pod něž patří městečko dnes, se několikrát vyměnila garnitura policistů. Tudíž tam nic nevědí. Stejně jsme v pátrání dopadli i v případě jihomoravského silničního správního úřadu.

Pravdy se dobíráme až na Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje v Břeclavi. „Vůbec to nebylo vedeno jako experiment, žádné vyhodnocení není a nebude,“ ohromuje nás vedoucí oddělení majetkové správy Lubomír Výmola.

Jestliže se tedy žádné zkoušení vlastně nekoná, kdy bude nesmyslná řidiče matoucí stuha z průtahu městečkem odstraněna? To Pohořeličtí vůbec nevědí. Šár jen odhaduje, že to přijde na pořad dne až v okamžiku, kdy se bude obnovovat vodorovné dopravní značení v obci. Vzhledem k tomu, že modrá čára i po osmi letech provozu vypadá jako nová, to bude asi trvat ještě pěkných pár let. A zmatení řidičů bohužel také.

Co znamená modrý pruh v Pohořelicích?
Autor: Jiří Pekárek a Dopravní úřad Pohořelice

Co říká zákon?

Podélná čára souvislá

Odděluje jízdní pruhy s protisměrným provozem, řidič musí jet vpravo od ní. Je zakázáno tuto čáru přejíždět, nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na vozovku z místa ležícího mimo ni.

Objíždění

Řidič při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích anebo chodce vybočuje ze směru své jízdy. Nesmí přitom ohrozit ani omezit protijedoucí řidiče a ohrozit ostatní účastníky provozu, zároveň musí dávat znamení o změně směru jízdy. Objíždět lze buď stacionární předmět (stojící vozidlo, složený náklad, padlý strom či balvan), nebo pohybující se překážku (chodec nesoucí předmět, osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped, cyklista jedoucí na kole, jezdec jedoucí na zvířeti nebo ho vedoucí).

Na průtahu silnice II/416 městečkemPohořelice ve směruna Znojmo je namísto běžnébílé středové čáry půlmetrový modrýpás, lemovaný z obou stran standardnímibílými nepřerušovanými pruhy. „Coto vlastně znamená? Jak se mám jakořidič při spatření takového obrázkuna silnici chovat?“ ptá se nás čtenář JiříMaleček. Různá barevná zvýrazněnína silnicích v délkách maximálně několikametrů, například před složitýmikřižovatkami, frekventovanými přechodynebo v místech častého vznikunámrazy na mostech, jsme rozebíralijiž v roce 2015 v čísle 10, ale co znamenástovky metrů dlouhá modrá struhapřes město?Co to je?Vodorovné dopravní značení, kterémá na šíři tři čtvrtě metru – dvakrát12,5 centimetru u vymezujících bílýchsouvislých čar a půl metru široký modrýpás mezi nimi – nacházíme na silněfrekventovaném průtahu Pohořelicemiv ulicích Brněnské a Lidické. Oporuale nemá v prováděcí vyhlášce aniv technických podmínkách. Co to tedyje? „Vůbec nevím, co by to mohlo znamenat,“tápe předseda Asociace autoškolOndřej Horázný, který má jinako všech schválených silničních novinkáchdokonalý přehled. Zkoušíme tedyMinisterstvo dopravy. Tam nás tiskovýmluvčí Zdeněk Neusar odkazujena místní a krajskou samosprávu.Odpovědi se dobíráme až na dopravnímúřadě v Pohořelicích. „Jedná seo zkušební úsek navržený projektantemv rámci snahy o větší bezpečnost provozuv obci,“ vysvětluje Miroslav Šár, vedoucíodboru dopravy na tamní radnici. Prý jeto běžné na Západě, například v Německuči Nizozemsku. „Tento prvek vytváříoptický středový ostrůvek a zároveňprostor pro oddělení dvou protisměrnýchpruhů,“ dodává úředník. Nám se to ovšemjeví jako jasný experiment na řidičích!Jak řídit v Pohořelicích?Vzhledem k tomu, že se nejednáo dvojitou čáru plnou (ta má osovouvzdálenost mezi čárami 25 cm, zatímcojen samotný modrý pás v Pohořelicíchšíři půl metru), lze přes zvýrazněnýstřed silnice přejíždět za stejných podmínekjako přes normální středovou plnoučáru. Tedy můžete objíždět, ale nikolipředjíždět. Potvrzuje to i Horázný:„Na modrém pruhu není co respektovat,když to není vodorovná dopravní značkaupravená vyhláškou. Musí se ovšemrespektovat plná čára.“ (Více v textuCo říká zákon?)Na svatého DindyJak dlouho ještě bude onen osm let trvajícíbezpečnostní experiment se zkušebnímúsekem v Pohořelicích běžet?Jaké jsou jeho výsledky? Probíhá ještěvůbec? A pokud ne, kdy bude modrézmatení ze silnice odstraněno? To Šárnetuší. Tvrdí jen, že se doprava ve městězklidnila, ale nedokáže to podložit konkrétnímičísly.Na dopravním inspektorátu v Břeclavi,kam v době instalace modrého pásuPohořelice spadaly, i na Brně-venkov,pod něž patří městečko dnes, se několikrátvyměnila garnitura policistů. Tudížtam nic nevědí. Stejně jsme v pátránídopadli i v případě jihomoravského silničníhosprávního úřadu.Pravdy se dobíráme až na Správěa údržbě silnic Jihomoravského krajev Břeclavi. „Vůbec to nebylo vedenojako experiment, žádné vyhodnocenínení a nebude,“ ohromuje nás vedoucíoddělení majetkové správy LubomírVýmola.Jestliže se tedy žádné zkoušení vlastněnekoná, kdy bude nesmyslná řidičematoucí stuha z průtahu městečkem odstraněna?To Pohořeličtí vůbec nevědí.Šár jen odhaduje, že to přijde na pořaddne až v okamžiku, kdy se bude obnovovatvodorovné dopravní značenív obci. Vzhledem k tomu, že modrá čárai po osmi letech provozu vypadá jakonová, to bude asi trvat ještě pěkných párlet. A zmatení řidičů bohužel také.Co říká zákon?Podélná čára souvisláOdděluje jízdní pruhy s protisměrným provozem, řidič musí jetvpravo od ní. Je zakázáno tuto čáru přejíždět, nebo ji nákladempřesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místoležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na vozovku z místaležícího mimo ni.ObjížděníŘidič při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objížděnípřekážky provozu na pozemních komunikacích anebo chodcevybočuje ze směru své jízdy. Nesmí přitom ohrozit ani omezitprotijedoucí řidiče a ohrozit ostatní účastníky provozu, zároveň musídávat znamení o změně směru jízdy. Objíždět lze buď stacionárnípředmět (stojící vozidlo, složený náklad, padlý strom či balvan), nebopohybující se překážku (chodec nesoucí předmět, osoba pohybujícíse pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, osobavedoucí jízdní kolo nebo moped, cyklista jedoucí na kole, jezdecjedoucí na zvířeti nebo ho vedoucí).

Vyšlo v časopisu

Svět motorů
19 / 2018 Objednat číslo Další články z čísla
Sdílej na facebooku
 

Archiv PDF

Zaregistrujte se zdarma
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Pokračujte zde!
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851