Pravidla | SvetMotoru.cz
Svět Motorů

Nejčtenější a nejprodávanější
motoristický časopis

Pravidla soutěže Nejlepší český řidič 2015 („pravidla“)

Soutěž Nejlepší český řidič, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 27. 7. 2015 do 25. 10. 2015   v časopisu Svět motorů a na webu Svět motorů. Soutěží se s příběhy dobrých skutků řidičů v souladu s pravidly soutěže. Soutěž je určena čtenářům starším 18 let.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42,  170 00 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly pravdivý příběh s nominací na Nejlepšího českého řidiče. Odesláním příběhu potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže jakožto nominující se mohou zúčastnit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci trvale či dlouhodobě žijící na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Každý účastník soutěže může do soutěže zaslat maximálně 3 příběhy.

Soutěžní příběh musí odpovídat tématu soutěže.

Účastník soutěže zasláním příběhu do soutěže potvrzuje, že

a) příběh není smyšlený,

b) nominační příběh se stal jemu, nebo osobě, kterou by tímto chtěl nominovat (dále jen „nominovaný“),

c) poskytne fotografie, důkazy, a jiné svědectví o tom, že se příběh opravdu stal tak, jak je prezentován,

e) nominované příběhy budou po dobu od jejich přihlášení do soutěže do 25. 10. 2015 poskytnuty výhradně Provozovateli, a že příběh dosud nebyl přihlášen do žádné jiné soutěže.

 

Podmínky nominace a nominované osoby:

Nominovaný musí mít řidičské oprávnění.

Nominovaný musí být starší 18ti let a české národnosti.

 

Příklady:

  1. Záchrana života
  2. Zabránění nehody
  3. Pomoc při nesnázích, či technické závadě
  4. Lidské gesto, ukázka dobré vůle a solidarity
  5. Pomoc zvířeti

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže a) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, b) prohlašují, že jsou oprávněni poskytnout souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů osoby nominované do soutěže na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, věku, místa bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob popsaných v zaslaných příbězích v tištěných a internetových mediích Provozovatele (vč. Facebooku). Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Nepodložené příběhy nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných příběhů i případných fotografií a videí bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Provozovatele. Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit nominační příběhy, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,

b) nejsou dostatečně podložené,

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem,

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda nominační příběh vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

 

Harmonogram, systém soutěže a nominování příběhů

Soutěž probíhá ve třech fázích – nominace, hlasování odborné poroty a SMS hlasování čtenářů.

V období od začátku přihlašování a zasílání nominací do 25. 9. 2015 vybere odborná porota složená ze zástupců redakce Světa motorů nejméně 3 příběhy, které vyhodnotí jako nejzajímavější. Osoby, které takový příběh přihlásily, budou v období od 27. 7. 2015 do 5. 10. 2015 kontaktovány na jimi poskytnutém telefonním čísle (a to minimálně 3x) za účelem sjednání schůzky v místě bydliště účastníka soutěže s redaktorem Světa motorů, kdy tomuto doloží předmětný příběh tak, aby jej redaktor mohl zpracovat pro uveřejnění ve Světě motorů či na internetových stránkách, sociálních sítích apod. Při schůzce musí být přítomni všichni, kterých se to týká (to popřípadě znamená, nominující, nominovaný, svědci atd.) Neuskutečněním osobní schůzky se účastník soutěže vzdává nároku na pokračování v soutěži a možnosti získat výhru. Příběhy vybrané odbornou porotou budou uveřejněny v časopisu Svět motorů, a to v období uvedeném v harmonogramu. Po uveřejnění všech redakcí vybraných příběhů se dle níže uvedeného harmonogramu uskuteční SMS hlasování, kdy z nich hlasující budou vybírat na základě svých osobních preferencí a určí tak vítězný příběh, resp. nominovanou osobu, která se stane Nejlepším českým řidičem 2015.

Jeden soutěžící může do soutěže přihlásit celkem maximálně 3 příběhy. Soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu, a to i v případě otištění vícero příběhů jednoho soutěžícího.

 

Odborná porota si vyhrazuje právo nevybrat pro otištění žádný příběh, tj. i neuskutečnit SMS hlasování a neudělit níže uvedené ceny, a to v následujících případech:

-        nedostatečné množství přihlášených příběhů, které vyhovují stanoveným kriteriím, do soutěže

-        nedostatečná zajímavost přihlášených příběhů, tj. „síla“ dobrého skutku popsaného v předmětných příbězích

Ve shora uvedeném případě nemají účastníci soutěže nárok na vrácení případně vynaložených nákladů na přihlášení příběhu do soutěže.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po zaslání nominovaného příběhu na svet.motoru@cncenter.cz. Povolen je pouze formát/formáty textové, jpg či pdf a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 15 MB. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt dále i jméno a příjmení, adresu, e-mailovu adresu a telefonní kontakt na nominovanou osobu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit na webu www.nejlepsiridic.cz příběhy, které vybere odborná porota (shodné s těmi, které budou vybrány pro otištění v časopisu Svět motorů).

 

Termíny:

Zasílání nominací: od 27.7.2015 0:00 hod. do 20.9.2015 24:00 hod.

Otištění příběhů: od 28. 9. 2015 do nejpozději 12. 10. 2015

SMS Hlasování: od 12.10.2015 0:00 hod. do 19.10.2015 12:00 hod.

Vyhlášení a předání ceny Nejlepší český řidič 2015 (tj. osoby nominované ve vítězném příběhu): 25. 10. 2015 na Masarykově okruhu v Brně. (Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínů, o kterém by výherce informovala vždy nejpozději 3 dny před uskutečněním takového předání)

 

Výběr vítěze

Nejzajímavější příběhy vybrané redakcí Světa motorů budou otištěny v časopise dle harmonogramu výše. Po zveřejnění minimálně 3 příběhů vybraných redakcí, mají čtenáři možnost rozhodnout o vítězi v SMS hlasování na základě osobních preferencí hlasujících. Hlasování proběhne v termínech dle přesného harmonogramu výše. Příběh s největším počtem hlasů vyhrává 50 000 Kč. Hlavní výhra jde  Nominovanému (ten se stane Nejlepším českým řidičem 2015) V případě, že se vítěz do soutěže nenominoval sám, získává účastník soutěže, který  jeho příběh nominoval níže uvedenou cenu.

Všechny redakcí vybrané příběhy, které byly v harmonogramem stanoveném období otištěné v časopisu Svět motorů, získají drobné ceny od sponzorů soutěže dle níže uvedené specifikace.

 

Způsob čtenářského hlasování

O nejlepším nominovaném příběhu a tedy o Nejlepším českém řidiči rozhodují čtenáři Světa motorů SMS hlasováním.

Každý z nominovaných příběhů bude mít přiřazený SMS kód, který se odešle na telefonní číslo 9009910

Při hlasování se může zaslat libovolné množství hlasů.

Cena jedné SMS je 10 Kč včetně DPH pro všechny mobilní operátory. Provozuje CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7. Infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.), www.platmobilem.cz.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému provozovatele pro příjem zpráv. Provozovatel neodpovídá za nedoručení SMS zprávy.

V případě rovnosti hlasů v SMS hlasování rozhodne odborná porota složená ze zástupců časopisu Svět motorů nejpozději do 19. 10. 2015.

 

Ceny: 

Hlavní cena je 50 000 Kč a cena v podobě plaketky, či poháru pro Nejlepšího českého řidiče 2015.

V případě, že se vítěz do soutěže nenominoval sám, získává účastník soutěže, který jeho příběh nominoval: Roční předplatné časopisu Svět motorů

Autoři nominovaných příběhů, kteří zaslali příběh, jenž byl otištěn získávají:

Balíček SONAX

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry a honorářů, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat (obdržet od výherce potvrzení, že výhru přijímá) nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.

Jména výherců, kteří získali v soutěži cenu, budou zveřejněna na internetových stránkách www.nejlepsiridic.cz nejpozději do 30. 10. 2015.

Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 21. 10. 2015. Výhry budou předány na Masarykově okruhu v Brně 25. 10. 2015 nebo na jiném Provozovatelem stanoveném místě. Podmínkou předání výhry je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí a prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce výhru nepřevezme nejpozději do 18. 12. 2015, propadá výhra ve prospěch Provozovatele.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící jsou si vědomi a souhlasí s tím, že veškeré vztahy či případné spory související s účastí v soutěži se řídí českým právem a budou rozhodovány u obecných soudů České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící či nominovaný převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící či nominovaný, povinen tuto výhru vrátit.

Objednávka starších čísel

Archiv čísel najdete zde
 

Archiv PDF


Přihlásit se / Zaregistrovat se
Vstup do archivu používá nový, uživatelsky vylepšený systém přihlášení. Pro vstup do archivu potřebujete jednotný účet platný pro všechny weby vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s.Po přihlášení pokračujte zde!

Zapomněli jste heslo?
 
 

Redakce

Adresa: Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7
Email: svet.motoru@cncenter.cz
Telefon: 225 977 851